Stanovy SK Luštěnice 2012


Stanovy sportovního klubu „SK LUŠTĚNICE 2012 o.s.“

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

I.
Základní ustanovení
1. SK LUŠTĚNICE 2012 o.s. (dále jen SK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost .
2. Sídlem SK je: Boleslavská 171, Luštěnice, 294 42

II.
Poslání a cíle
1. Základním posláním SK je:
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
f) hájit zájmy členů sportovního klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

III.
Orgány SK LUŠTĚNICE 2012 o.s.
1. Orgány SK jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) revizní komise.
2. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů SK. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
3. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o zániku SK a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK,
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK,
d) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté,
e) rozhoduje o ustavení nového oddílu),
f) rozhoduje o rozpuštění oddílu nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem,
g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům,
h) stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období,
i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SK.
4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Valnou hromadu svolává předseda SK.
5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
7. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
b) organizuje a řídí činnost SK,
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,
e) spolupracuje se sportovními svazy,
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
g) k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.
Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

IV.
Společné zásady členství
1.Členem SK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SK. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.
3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

V.
Práva a povinnosti členů
1. Základní práva řádných členů SK jsou:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci SK jako celku a to za podmínek Stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SK závazně přijaty,
b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech SK,
d) účastnit se jednání orgánů SK, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,
e) volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů SK.
2. Základní povinnosti řádného člena jsou:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní etické a mravní normy sportovce,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů SK,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho
činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v SK pokud o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
3. Řádné členství zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
d) úmrtím člena či zánikem SK.

VI.
Oddíly
Oddíl je základním článkem SK LUŠTĚNICE 2012 o.s. bez vlastní právní subjektivity, který odráží rozdělení členů SK podle jejich sportovní činnosti. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v SK provozováno. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada. Členové oddílu se prostřednictvím svého členství v oddíle stávají členem SK a mohou tak realizovat práva a povinnosti člena SK podle těchto stanov.

VII.
Majetek SK a hospodaření
1. Zdrojem majetku SK jsou zejména:
- příspěvky členů SK,
- příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností SK, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která SK vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,
- příspěvky a dotace od sportovních svazů,
- státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,
- majetek převedený do vlastnictví SK členem SK.
2. Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis SK.
4. Vlastní činnost SK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK i jednotlivých oddílů.

VIII.
Jednání jménem SK
Jménem SK jedná předseda. Dále může za SK jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou.


V Luštěnicích dne 18.12.2012.